A Wersja graficzna
A- A A+

III Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym (Zastępca Naczelnika Wydziału)

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU FINANSOWEGO
URZĘDU MIEJSKIEGO W PIASTOWIE

1. Wymagania niezbędne:

1/.    obywatelstwo polskie,
2/.    wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne.
3/.    staż pracy – min. 4 lata  w księgowości,
4/.    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5/.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
6/.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7/.    bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych, ordynacji podatkowej, przepisów dot. księgowości i rachunkowości.

2. Wymagania dodatkowe:

1/.  wskazane doświadczenie w pracy w administracji ( na podobnym stanowisku),
2/.  samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją,
3/.  umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista,
4/.  umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym interesantem, odporność na stres,
5/.  dobra znajomość obsługi komputera.

3. Zakres wykonywanych zadań:

1/.    Zastępowanie Naczelnika Wydziału Finansowego podczas jego   nieobecności.
2/.    Nadzór nad zespołem ds. Podatków i Opłat  Wydziału Finansowego.
3/.    Przygotowywanie dokumentów i zestawień podatkowych celem wystąpień do sądu i innych instytucji.
4/.    Współdziałanie z podległymi jednostkami budżetowymi miasta.
5/.    Wykonywanie zadań przewidzianych zakresem czynności.
6/.    Wykonywanie innych zadań zleconych.

4. Wymagane dokumenty

1/. życiorys /CV/,
2/. list motywacyjny,
3/. kwestionariusz osobowy,
4/. kserokopie świadectw pracy,
5/. dokumenty poświadczające wykształcenie,
6/. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7/. oświadczenia:
 -   o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 -   o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 -    o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym   procedurą naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w  Wydziale Finansowym – Zastępca Naczelnika ”  w siedzibie Urzędu (Kancelaria)  w godzinach pracy Urzędu  lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów,  ul. 11-go Listopada 2 – w terminie do dnia 7 sierpnia 2017 r godz. 18.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofert odrzuconych nie zwracamy.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Piastowa /www.piastow.pl/ – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinno być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2016 r, poz.922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz. U. z 2016 r, poz.902)”.
 

Po pomyślnym przejściu etapów naboru (część pisemna i ustna) z wyłonionym kandydatem, pracodawca - Burmistrz Miasta Piastowa - zawrze umowę terminową o pracę na okres 6 miesięcy. Jeśli po tym okresie Burmistrz Miasta Piastowa uzna , że pracownik spełnia wymogi  na określonym stanowisku może z nim zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony.  
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 Powrót