A Wersja graficzna
A- A A+

SKARBNIK

1. Skarbnik prognozuje, koordynuje i nadzoruje politykę finansową Gminy oraz prowadzoną w jej ramach gospodarkę finansową.


2. Do zadań Skarbnika Gminy - Głównego Księgowego Budżetu należy w szczególności:
1) przygotowanie projektu budżetu Miasta i jego zmian oraz nadzór nad realizacją budżetu,
2) prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) opracowanie analiz i prognoz gospodarki finansowej Gminy i bieżące monitorowanie stanu zadłużenia Gminy,
4) prowadzenie spraw z zakresu wieloletniego planowania budżetu,
5) nadzór nad sporządzaniem dokumentów sprawozdawczości budżetowej Gminy,
6) prowadzenie spraw z zakresu wieloletniego planowania budżetu,
7) opracowanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian budżetu Gminy,
8) kontrasygnowanie czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
9) nadzór na windykacją wierzytelności Gminy,
10) czuwanie nad terminową realizacją zobowiązań finansowych Gminy,
11) współpraca z organami finansowymi, podatkowymi i bankami,
12) opracowanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Gminy,
13) sporządzanie bilansu z wykonania budżetu i bilansu zbiorczego Gminy,
14) pełnienie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałem Finansowym.


3. Przy wykonywaniu zadań powierzonych przez Burmistrza, Skarbnik działa w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.


 Powrót