A Wersja graficzna
A- A A+

SEKRETARZ

1. Sekretarz wykonuje zadania w zakresie spraw organizacyjnych, administracyjnych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów statutów, regulaminów, instrukcji, zarządzeń, okólników,
2) ustalanie, w porozumieniu z Burmistrzem, zakresów działania komórek organizacyjnych,
3) planowanie i analizowanie kosztów funkcjonowania Urzędu,
4) organizacja i koordynowanie zadań związanych z wyborami, referendami i spisami,
5) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli,
6) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
7) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu,
8) przeprowadzanie kontroli wykonywania czynności określonych w Instrukcji kancelaryjnej Urzędu, a w szczególności terminowości udzielania odpowiedzi na pisma,
9) prowadzenie rejestru przepisów gminnych,
10) prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
11) prowadzenie zbioru przepisów prawnych oraz przekazywanie komórkom organizacyjnym stosownych informacji w zakresie zmiany tych przepisów,
12) prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Burmistrza,
13) nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego i przekazywaniem akt do archiwum państwowego,
14) prawidłowe stosowanie i korzystanie z używanych w Urzędzie pieczęci,
15) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie informacji publicznej,
16) realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i zarządzeń oraz upoważnień Burmistrza,
17) pełnienie bezpośredniego nadzoru nad:
a) Wydziałem Administracyjnym,
b) Zespołem Spraw Obywatelskich.
c) Samodzielnym Stanowiskiem ds. Organizacji Pozarządowych i Rejestru Umów


 Powrót