Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
3. Dokumenty, o których mowa w „Uwagach”.

DO WGLĄDU:
Dokument tożsamości wnioskodawcy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego ul. 11 Listopada 8
parter pokój Nr 2 Klatka B
tel. 22 770 52 75

JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Urząd Stanu Cywilnego 

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO :
Poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8:00-15:00.

OPŁATY:
39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu aktu stanu cywilnego.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu

TERMIN ODPOWIEDZI:
1. Bez zbędnej zwłoki.
2. Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Piastowie , przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:
1. Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy może być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są inne akty stanu cywilnego lub akta zbiorowe prowadzone dla tego aktu.
2. W przypadku uzupełnienia na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2015.783).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2013.267 z późn. zm.).

Formularze do pobrania:

17.1. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 Powrót