A Wersja graficzna
A- A A+

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców Piastowa lub rejestru zamieszkania cudzoziemców w Piastowie


Jednostka prowadząca

Wydział Administracyjny

Zespół Spraw Obywatelskich

Wymagane dokumenty

Podanie od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego kserokopii do podania) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Piastowa, ul. 11 Listopada 2

Dokumenty należy składać w kancelarii :

Poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
Piątek 8-00-15.00

Sprawy załatwiane są w:

Zespół Spraw Obywatelskich, ul. 11 Listopada 8
parter pokój Nr 2 Klatka A Tel.22 770 52 82
tel. 22 770 52 80

Godziny pracy Zespołu Spraw Obywatelskich:

poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8.00-15.00

Opłaty

Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu lub w kasie Urzędu Miasta Piastowa ul.11 listopada 2.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej .

Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu podania.

Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

Tryb odwoławczy

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Zespołu Spraw Obywatelskich.

Podstawa prawna

•  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
•  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 657).
•  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).


Formularz do pobrania:

Podanie o wydanie zaświadczenia


 Powrót