A Wersja graficzna
A- A A+

Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych

Jednostka prowadząca

Wydział Administracyjny

Zespół Spraw Obywatelskich

Wymagane dokumenty

Podanie od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego kserokopii do podania) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Zespół Spraw Obywatelskich, ul. 11 Listopada 8
parter pokój Nr 2 Klatka A
tel. 22 770 52 80

Godziny pracy Zespołu Spraw Obywatelskich:

poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8.00-15.00

Opłaty

Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu lub w kasie Urzędu Miasta Piastowa ul.11 listopada 2.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. 

Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu podania.
Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

Podstawa prawna

- ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017r., poz. 1464),
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r., poz. 1827, z 2017r., poz.       624, 1273, 1529, 1543, 1566),
- ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257.).

Tryb odwoławczy

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Zespołu Spraw Obywatelskich.
 Powrót