A Wersja graficzna
A- A A+

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Jednostka prowadząca

Wydział Administracyjny

Zespół Spraw Obywatelskich

Wymagane dokumenty

- Wypełniony formularz wniosku,

- Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym znajdującej się w posiadaniu tut. organu gminy (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych/dokumentacji - oryginały do wglądu),

- Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku nie wykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych/dokumentacji,

- Dowód dokonania opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Piastowa, ul. 11 Listopada 2

Dokumenty należy składać w kancelarii:

Poniedziałek 9:00-18:00,
Wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
Piątek 8-00-15.00

Sprawy załatwiane są:

Zespół Spraw Obywatelskich, ul. 11 Listopada 8
parter pokój Nr 2 Klatka A Tel.22 770 52 82

Godziny pracy Zespołu Spraw Obywatelskich:

Poniedziałek 9:00-18:00,
Wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
Piątek 8.00-15.00

Opłaty

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych lub za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym wynosi 31,- zł. Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu z zaznaczeniem "opłata za udzielenie informacji o danych osobowych" lub w kasie Urzędu Miasta Piastowa ul.11 listopada 2.

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Termin i sposób załatwienia

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestru drogą korespondencyjną lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestru /dokumentacji związanej z dowodem osobistym, należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia wskazanych przez siebie danych/dokumentacji z ww. rejestru lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym, prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego - wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestru/ udostępnienia dokumentacji, a także należy wskazać informacje o osobie czy dokumencie tożsamości, umożliwiające wyszukanie w ww. rejestrze, a ponadto należy wskazać jakie dane/dokumentacja mają być udostępnione.

Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U.2017 r. poz. 1257).
2.    Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2017r. , poz. 1464.)
3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1827, z 2017 r. poz. 624, 1273, 1529, 1543, 1566, 2361, 2486, z 2018 r. poz. 107.)
4.    Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570)
5.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r. poz.1604)
6.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 319)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Piastowa.

Formularze do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym


 Powrót