A Wersja graficzna
A- A A+

Dopisanie do spisu wyborców

Jednostka prowadząca

Wydział Administracji
Zespół Spraw ObywatelskichWymagane dokumenty

Jeśli będziesz w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej- 13 października 2019 r. - w Piastowie i chciałbyś zagłosować - dopisz się do spisu wyborców. Dopisanie do spisu wyborców jest wpisem jednorazowym (do najbliższych wyborów).
Wniosek musisz złożyć najpóźniej 8 października 2019 r. na piśmie - musi on zostać doręczony do Urzędu w oryginale (osobiście, przez osobę trzecią, pocztą) i musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, miejsce zamieszkania oraz adres czasowego przebywania w Piastowie.

Wniosek możesz również złożyć przez Internet, ale musisz mieć Profil Zaufany na platformie e-PUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny lub nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną, w którym masz uruchomioną opcję podpisu.

Niedopuszczalne jest doręczenie wniosku w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu albo zwykłej poczty e-mail.


Miejsce złożenia dokumentów

Zespół Spraw Obywatelskich Wydział Administracji
ul. 11 Listopada 8 (klatka A, pok. 2) lub w Kancelarii Urzędu.


Opłaty

Dopisanie do spisu wyborców jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku będziesz od razu dopisany do spisu wyborców.Podstawa prawna

•    - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
•    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców,
•    - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia  2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


Tryb odwoławczy

Brak.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Piastowa
z siedzibą przy ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@piastow.pl lub pisemnie na adres: ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. spisu wyborców wynikającego z ustawy z 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
•    - osoby te kwestionują prawidłowość danych
•    - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
•    - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Formularze do druku

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców Powrót