Ustawienie reklamy w pasie drogowym

Wymagane dokumenty

Wniosek na ustawienie reklamy zawierający:

imię i nazwisko, nazwę wnioskodawcy;
wskazanie miejsca ustawienia reklamy (kserokopia mapy geodezyjnej z zaznaczonym miejscem ustawienia reklamy);
czas na jaki reklama ma być ustawiona; powierzchnię reklamy.

Wniosek na ustawienie reklamy w pasie drogowym - doc
Wniosek na ustawienie reklamy w pasie drogowym - pdf

Opłaty
Uchwała nr XXVI/156/2020 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (Dz. Urz. Woj. Mazow. poz. 6698 z dnia 16 czerwca 2020 r z późn. zm.)

Termin i sposób załatwienia sprawy
Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego pok. Nr 1.

Zezwolenie wydawane jest na okres 1 roku. Przed upływem terminu zezwolenia wnioskodawca może wystąpić o jego przedłużenie na kolejny rok.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 roku, poz. 1693 z późn. zm.), Uchwała nr XXVI/156/2020 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (Dz. Urz. Woj. Mazow. poz. 6698 z dnia 16 czerwca 2020 r z późn. zm.)


 Powrót