Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

1. opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2. ochrony przez bezdomnymi zwierzętami
3. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

- wymagane jest zezwolenie


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:

- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)
- określenie przedmiotu i obszaru działalności,
- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
- informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
- proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
- określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
- do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne

Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich przyjęcia przez stację zlewną.

Opłaty:

Za wydanie zezwolenia:

- opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych - 107 zł
- ochrony przez bezdomnymi zwierzętami - 616 zł
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - 616 zł

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. 11 Listopada 8,
tel. 22 770 52 43, 770 52 45

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Piastowie ul. 11-go Listopada 2, pok. Nr 1
Sprawa załatwiana jest w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014 poz.1628 ze zm.)


 Powrót