Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości

Wymagane dokumenty
1. Wniosek właściciela lub wszystkich współwłaścicieli (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości.
2. stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4
3. wypis z ewidencji gruntów i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
4. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2;
5. pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
6. wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 w 3 egzemplarzach
7. protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
8. wykaz zmian gruntowych;
9. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
10. mapę z projektem podziału.

Opłaty
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Piastowie

Termin i sposób załatwienia sprawy
Według terminów określonych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

Uwaga:
Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, Burmistrz Miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Burmistrza Miasta Piastowa w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Inwestycji Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami
klatka B: I piętro, pok. 7
tel. 22 77 05 250

Podstawa prawna
1. Art. 92 do art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014r, poz. 518 z póżn. zm)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U z 2004. nr 268, poz. 2663 z póżn.zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.)

Wniosek o podział nieruchomości.docx
Wniosek o podział nieruchomości.pdf

 Powrót