Ustalenie numeru porządkowego dla budynku

1. Opis procedury
Aby załatwić sprawę w urzędzie należy:
• Wypełnić i złożyć w wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla budynku na nieruchomość wraz z kserokopią mapy ewidencyjnej lub zasadniczej.
• Wniosek należy złożyć w sekretariacie.

2.Forma załatwienia
• Pisemne zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego

3. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Inwestycji Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami, pokój 7 – tel. 022/7705252.

4. Podstawa prawna
1. Art. 47a pkt 2 i art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
2. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz.125)
3. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

5.Termin odpowiedzi
Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości następuje nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

6. Tryb odwoławczy
Na zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nie służy odwołanie oraz zażalenie.

7. Wymagane dokumenty
• Wypełniony Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla budynku
• Kserokopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej, na której kolorem wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku

8. Opłaty
1. Opłata skarbowa:
• od zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości nie pobiera się opłaty skarbowej,
• od wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt nadania numeru porządkowego nieruchomości należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł
2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
3. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Piastowie lub na konto.

9. Uwagi
1. O ustalenie numeru porządkowego wystąpić może właściciel lub osoba faktycznie władająca nieruchomością.
2. Jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę- potrzebne jest pełnomocnictwo.

Do pobrania:
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym


 Powrót