Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - NOWA REGULACJA PRAWNA

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – regulacje prawne na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716).

1. Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że na mocy ustawy z dnia 20 lipca o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U.  2018 r. poz. 1716)  z dniem 01 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zdefiniowanych w art. 1 ustawy przekształciło się w prawo własności.

2. Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, zaświadczenie potwierdzające przekształcenie.

3. Burmistrz Miasta Piastowa wydaje zaświadczenia zgodnie z art. 4 ust. 2:
a)  z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia – nie podlegające opłacie skarbowej,
b)  na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku,
c)  na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

4. W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty z tytułu przekształcenia, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także o możliwości wniesienia opłaty jednorazowej (art. 4 ust. 4 ustawy).

5. Zaświadczenie wydane na wniosek użytkownika podlega opłacie skarbowej w wysokości 50,00 zł, wniesionej  na rachunek bankowy Miasta Piastowa nr 32 1240 5497 1111 0010 7489 3897 (na podstawie art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) – art. 17 ustawy.

6. Zaświadczenie stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości  - art. 4 ust. 5 ustawy.

7. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

8. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu – art. 7 ust. 7.

9. W odpowiedzi na zgłoszenie o zamiarze jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia, Burmistrz Miasta Piastowa poinformuje o wysokości opłaty jednorazowej oraz o wysokości przysługującej bonifikaty od tej opłaty.

10. Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę – art. 7 ust. 9.


Dodatkowe informacje i dokumenty do pobrania:
- Zgłoszenie
- Bonifikata 50%
- Uchwały:  V/25/2019 i V/26/2019 z dn. 21.01.2019 r.


 Powrót