Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2. oryginał aktualnego odpisu z księgi wieczystej (z ostatnich 3-ch miesięcy)
3. inne dokumenty wg. wzoru wniosku w zależności od podmiotu wnioskującego o przekształcenie

Opłaty
Opłata skarbowa 10 zł.
Podstawa: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014 r. poz.1635 z późn. zm.)

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Piastowie

Termin i sposób załatwienia sprawy
1. Według terminów określonych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje w drodze decyzji Burmistrza.
3. Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu własności w księdze wieczystej. Ustaloną decyzją administracyjną opłatę za przekształcenie wnosi się jednorazowo lub w ratach.
4. W przypadku rat ustanawiana jest na rzecz gminy hipoteka przymusowa.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Piastowa.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Inwestycji
Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami
klatka B: I piętro, pok. 7
tel. 22 77 05 250

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 2012 r. poz. 83 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz.1628 z późn. zm.)


 Powrót