Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy

Termin i sposób wnoszenia opłat
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej dokonuje się do 31 marca każdego roku trwania użytkowania w kasie Urzędu Miasta lub na konto bankowe urzędu.

Aktualizacja opłat
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. 

Tryb odwoławczy
Od aktualizacji opłat rocznych przysługuje odwołanie bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie zgodnie z art. 77 do art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Inwestycji
Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami
klatka B: I piętro, pok. 7
tel. 22 77 05 250

Podstawa prawna
art. 71 oraz art. 77 do art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).


 Powrót