A Wersja graficzna
A- A A+

"Firma Rutkowski" Tadeusz Rutkowski

Nazwa firmy
"Firma Rutkowski" Tadeusz Rutkowski
Adres 05-800 Pruszków, Krzywdy Rzewuskiego 50
Telefon 22728-97-70
Nr. Rejestrowy/Zezwolenia 4/2012
NIP 534-100-13-16
REGON 010019090
Data wpisu
2012-04-12
Kody odpadów
 • 150102 - Opakowania z tworzyw sztucznych
 • 150103 - Opakowania z drewna
 • 150104 - Opakowania z metali
 • 150105 - Opakowania wielomateriałowe
 • 150107 - Opakowania ze szkła
 • 200101 - Papier i tektura
 • 200102 - Szkło
 • 200108 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • 200110 - Odzież
 • 200111 - Tekstylia
 • 200125 - Oleje i tłuszcze jadalne
 • 200128 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 • 200130 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 • 200132 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 • 200134 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 • 200136 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 • 200138 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 • 200139 - Tworzywa sztuczne
 • 200140 - Metale
 • 200201 - Odpady ulegające biodegradacji
 • 200202 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
 • 200203 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
 • 200301 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 • 200302 - Odpady z targowisk
 • 200303 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
 • 200306 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 • 200307 - Odpady wielkogabarytowe
 • 200399 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 •  Powrót