A Wersja graficzna
A- A A+

Partner Sp. z o.o.

Nazwa firmy
PARTNER Sp. z o.o.
Adres 03-046 Warszawa, Płytowa 1
Telefon
Nr. Rejestrowy/Zezwolenia 18/2012
NIP 524-27-02-748
REGON 142239828
Data wpisu
2012-12-13
Kody odpadów
 • 020501 - Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
 • 030307 - Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
 • 040209 - Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
 • 150101 - Opakowania z papieru i tektury
 • 150102 - Opakowania z tworzyw sztucznych
 • 150103 - Opakowania z drewna
 • 150104 - Opakowania z metali
 • 150105 - Opakowania wielomateriałowe
 • 150106 - Zmieszane odpady opakowaniowe
 • 150107 - Opakowania ze szkła
 • 150109 - Opakowania z tekstyliów
 • 170101 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 • 170102 - Gruz ceglany
 • 170103 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 • 170107 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
 • 170180 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
 • 170181 - Odpady z remontów i przebudowy dróg
 • 170182 - Inne niewymienione odpady
 • 170201 - Drewno
 • 170202 - Szkło
 • 170203 - Tworzywa sztuczne
 • 170380 - Odpadowa papa
 • 170504 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
 • 170508 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
 • 170802 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
 • 190501 - Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
 • 190503 - Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
 • 190801 - Skratki
 • 190802 - Zawartość piaskowników
 • 190805 - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
 • 190901 - Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
 • 190902 - Osady z klarowania wody
 • 190903 - Osady z dekarbonizacji wody
 • 190904 - Zużyty węgiel aktywny
 • 190905 - Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
 • 191207 - Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
 • 191209 - Minerały (np. piasek, kamienie)
 • 191210 - Odpady palne (paliwo alternatywne)
 • 191212 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
 • 200101 - Papier i tektura
 • 200102 - Szkło
 • 200108 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • 200110 - Odzież
 • 200111 - Tekstylia
 • 200138 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 • 200140 - Metale
 • 200201 - Odpady ulegające biodegradacji
 • 200202 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
 • 200203 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
 • 200301 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 • 200302 - Odpady z targowisk
 • 200303 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
 • 200304 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
 • 200306 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 • 200307 - Odpady wielkogabarytowe
 • 200399 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 •  Powrót