Zaproszenie na VII sesję Rady Miejskiej w Piastowie

W dniu 21 kwietnia 2015 roku (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.

1. Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji RM.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy VI i VII sesją RM.
5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Piastowa z organizacjami
pozarządowymi w 2014 roku.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2014 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowo - Integracyjnej „Dom Jana
Pawła II” w Piastowie w 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na
2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa - "S. Żółkiewskiego"
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa - "W. Witosa 1”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4.
15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Panów: Jana Gackowskiego,
Tomasza Wysińskiego, Marka Wysińskiego, Marka Pieńkowskiego za bezczynność
Burmistrza Miasta Piastowa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/2014 Rady Miejskiej
w Piastowie z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
i stałych komisji Rady Miejskiej w Piastowie, ustalenia zakresów ich działania
i składów osobowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania zmian
w Statucie Miasta Piastowa.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy różne i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad VII sesji RM w Piastowie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
Agata Korczak


 Powrót