Zaproszenie na V sesję Rady Miejskiej w Piastowie

W dniu 23 lutego 2015 roku (poniedziałek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.

1. Otwarcie V sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji RM.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy IV i V sesją RM.
5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Piastowie w roku szkolnym 2013/2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2015 - 2021.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2015
rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części Piastowa „Zachód I”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za
poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Miasto Piastów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w trybie bezprzetargowym,
umowy dzierżawy nieruchomości na okres 15 lat.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w trybie bezprzetargowym,
umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad V sesji RM w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
Agata Korczak


 Powrót