Zaproszenie na XVI sesję Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 22 grudnia 2015 roku (wtorek) w sali obrad Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 17.30.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie XVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XV i XVI sesją Rady Miejskiej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2015-2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej miasta na 2015 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2016-2023.
8. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Piastowa na 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa – „S. Noakowskiego”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny, udziału w działce ew. nr 266, w obrębie 11, w Pruszkowie przy ul. Łączniczek Armii Krajowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Piastowa przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie /-/ Agata Korczak


 Powrót