XXXII Sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:

1.    Otwarcie XXXII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXXI i XXXII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Piastowie za 2016 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016 +.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2017 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 ze zmianami.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Michałowice położonej w powiecie pruszkowskim.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas trzecich i szóstych szkół podstawowych miejsca realizacji obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Harcerska - Łaźnia”.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w działce ew. nr 266, w obrębie 11 w Pruszkowie przy ul. Łączniczek Armii Krajowej oraz udzielenia bonifikaty.
14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/104/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie opłaty targowej.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piastowa w roku 2017.
16.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Piastowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia  ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
17.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Piastowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
18.    Interpelacje i zapytania radnych.
19.    Sprawy różne i wolne wnioski.
20.    Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie

Agata Korczak
 Powrót