XXX Sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie XXX sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXIX i XXX sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 ze zmianami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piastów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wydzierżawienia, części działki ew. 151/15 w obrębie 05, w Piastowie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Tysiąclecia 6.
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania Piastowskiego Archiwum Miejskiego w Piastowie i nadania Statutu.
12. Podjęcie Stanowiska w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
13. Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej „Dom Jana Pawła II” w Piastowie za 2016 rok.
14. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Piastowie za 2016 rok oraz planu pracy Komisji Oświaty w 2017 roku.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak


 Powrót