XXVIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 22 grudnia 2016 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej OPS w Piastowie przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXVII i XXVII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 ze zmianami.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2016 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2017-2023.
9.    Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Piastowa na 2017 rok.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Piastowa przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i  wykorzystywania dotacji.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Piastowa na lata 2017-2019.
12.    Interpelacje i zapytania radnych.
13.    Sprawy różne i wolne wnioski.
14.    Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
Agata Korczak


 Powrót