XXIX sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie XXIX sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXVIII i XXIX sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 ze zmianami.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2017 rok.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/199/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Piastowa przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i  wykorzystywania dotacji.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzony przez Miasto Piastów.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Piastowa na rok 2017.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Piastowskiego Archiwum Społecznego w Piastowie i nadania Statutu.
11.    Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Piastowie w 2016 roku oraz planu pracy Rady na 2017 rok.
12.    Przedstawienie sprawozdań z prac Komisji Rady Miejskiej w Piastowie za 2016 rok.
13.    Przedstawienie planów prac Komisji Rady Miejskiej w Piastowie w 2017 roku.
14.    Interpelacje i zapytania radnych.
15.    Sprawy różne i wolne wnioski.
16.    Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
Agata Korczak
 Powrót