XLII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

ZAWIADOMIENIE
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia,
że w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 18.00
w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Piastowie ul. 11 Listopada 2a,
odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Projekt porządku obrad:

1.    Otwarcie XLII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
4.    Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLI i XLII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 ze zmianami.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2017 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Senioralnego dla miasta Piastowa na lata 2018-2023.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie” w naborze wniosków nr POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do dn. 29.12.2017 roku i zapewnienie wkładu własnego na realizację tej inwestycji w 2018 roku.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przejęciu zadań w zakresie zarządzania odcinkiem drogi dojazdowej w ciągu Drogi Krajowej A2 zlokalizowanej na terenie Miasta Piastowa.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Piastów, Gminą Miastem Pruszków, Powiatem Pruszkowskim i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. w zakresie wspólnej realizacji wiaduktu drogowego łączącego ul. Grunwaldzką i ul. Warszawską nad linią kolejową nr 447 relacji Warszawa - Żyrardów w rejonie km 13+800 wraz z drogami dojazdowymi.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miejskiej w Piastowie, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
17.    Interpelacje i zapytania radnych.
18.    Sprawy różne i wolne wnioski.
19.    Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
Agata Korczak

Piastów, 05.12.2017 r.

Projekty uchwał - czytaj
 Powrót