XLI sesja Rady Miejskiej w Piastowie

ZAWIADOMIENIE
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia,
że w dniu 14 listopada 2017 r. o godz. 18.00
w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1
odbędzie się
XLI sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Projekt porządku obrad:

1.    Otwarcie XLI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
3.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XL i XLI sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 ze zmianami.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2017 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy miasta Piastów na zadanie „STOP SMOG” polegającego na wymianie pieca węglowego lub pieca gazowego starej generacji na piec gazowy, piec na biomasę lub piec elektryczny.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wydzierżawienia części działek ew. nr 11/6 i 11/22 w obrębie 01 w Piastowie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej „Baszta” w Piastowie.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia części działki nr 28/1, obręb 05 w Piastowie na rzecz Piastowskiego Towarzystwa Tenisa i Bocce.
12.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IX/39/2003 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piastowa.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia po Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie przekształconym w Szkołę Podstawową  Nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie oraz Gimnazjum Nr 2 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Piastowie włączonym do Szkoły Podstawowej nr 3 w Piastowie.
14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/84/2011Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie  regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy w 2018 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
17.    Informacja o realizacji zadań oświatowych w Piastowie w roku szkolnym 2016/2017.
18.    Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.
19.    Interpelacje i zapytania radnych.
20.    Sprawy różne i wolne wnioski.
21.    Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
Agata Korczak

Projekty uchwał na sesję - zobacz


 Powrót