XIX Sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie XIX sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Informacja o działalności Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Piastowie Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w jubileuszu 100-lecia TPD.
3. Informacja o działalności Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej „Dom Jana Pawła II” w Piastowie w jubileuszu 15-lecia jednostki.
4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
5. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XVII i XIX sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Piastowie w roku szkolnym 2018/2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piastowie.
8. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piastowie (wybór Komisji Skrutacyjnej, głosowanie).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piastowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2019-2041.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Piastowa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników oraz dla osób prowadzących szkolenie tych zawodników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
18. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
19. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
22. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Janusz Wroński

Piastów, 19.11.2019 r.

Projekty uchwał: bip.piastow.pl/xix-sesja-rady-miejskiej-w-...


 Powrót