X Sesja Rady Miejskiej

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 28 MAJA 2019 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Piastowie. 

Projekt porządku obrad:

 • 1. Otwarcie X sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2. Złożenie ślubowania przez nową radną.
 • 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • 4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5. Przyjęcie porządku obrad.
 • 6. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 7. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy IX i X sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2040.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2019 rok.
 • 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/340/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „Orła Białego - Warszawska”.
 • 11. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/337/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Piastowa.
 • 12. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego
  lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 • 13. Przyjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących nawiązania współpracy Miasta Piastowa z Gminą Michałowice i Miastem Sulejówek przy realizacji na rzecz mieszkańców działań z zakresu ochrony środowiska, ograniczenia niskiej emisji, poprawy jakości powietrza mieszkańców, przeciwdziałania zjawisku „Smogu”, pomocy mieszkańcom w znalezieniu i pozyskaniu dostępnych dotacji ze środków zewnętrznych (z budżetu UE, Programu Czyste Powietrze, środków WFOŚiGW, NFOŚiGW, itp.) w zakresie: wymiany przestarzałych źródeł ciepła, termomodernizacji indywidualnych budynków mieszkalnych, wymiany przestarzałej stolarki okiennej, itp. oraz promowania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Piastowa do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
 • 16. Interpelacje i zapytaniach radnych.
 • 17. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
 • 18. Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

w Piastowie

/-/

Agata Korczak

Piastów, 21.05.2019 r.


 Powrót