VIII Sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)  zwołuje VIII sesję Rady Miejskiej w Piastowie.

Sesja odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1


Projekt porządku obrad:

 • 1. Otwarcie VIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy VII i VIII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
 • 6. Sprawozdanie z działalności Punktu Interwencji Kryzysowej - Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego działającego na terenie miasta Piastowa za 2018 rok.
 • 7. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Piastowie za 2018 rok.
 • 8. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie za 2018 rok.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie.
 • 10. Podjęcie uchwały zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2042.
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2019 rok.
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa "L. Lisa Kuli”.
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piastowa w roku 2019.
 • 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/328/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa.
 • 16. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/314/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • 17. Przyjęcie uchwały w sprawie wystosowania apelu do Ministra Edukacji Narodowej
  o zwiększenie subwencji oświatowej oraz o zmianę, poprzez urealnienie, sposobu jej naliczania.
 • 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie.
 • 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
 • 20. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 • 21. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
 • 22. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Piastowie

/-/

Przemysław Worek


Projekty uchwał: TUTAJ


 Powrót