A Wersja graficzna
A- A A+

Nabór na wolne stanowisko - specjalista ds. księgowości

Dyrektor Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa w Piastowie, ul. ks. J. Popiełuszki, 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy. Nazwa stanowiska -specjalista ds. księgowości.

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe
- znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości
- znajomość klasyfikacji budżetowej
- biegła znajomość obsługi komputera i programów Office, EXCEL
- min. 3-letni staż pracy, w tym 2- letni w księgowości w jednostce budżetowej

 • 2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość programu KSIĘGOWOŚĆ – VULCAN, Inwentarz Optivum

3. Zakres wykonywanych zadań:
- prowadzenie kompleksowej księgowości budżetowej szkół lub przedszkoli wraz z ZFŚS,
- bieżące wprowadzanie danych do programu finansowo-księgowego,
- prowadzenie ewidencji ilościowo -wartościowej wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- likwidatura wszystkich dokumentów księgowych (faktury, noty księgowe, wnioski o zaliczki i wnioski rozliczenia zaliczek) wszystkich placówek oświatowych,
- prowadzenie spraw związanych z wypłatą zasiłków socjalnych uczniom piastowskich placówek,
- wystawianie dokumentów księgowych (faktury, noty księgowe, wnioski o zaliczki i wnioski rozliczenia zaliczek) placówek oświatowych,
- wprowadzanie przelewów do banku,
- sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań Rb,
- sporządzanie sprawozdań opisowych półrocznych i rocznych z dochodów i wydatków
- sporządzanie dokumentacji niezbędnej do wypłat dotacji dla niepublicznych placówek,
- inne czynności wynikające z potrzeb zleconych przez przełożonych w szczególności zastępowanie współpracowników w razie ich nieobecności.

4. Warunki pracy:
- wymiar etatu: pełen etat,
- umowa: na okres próbny, z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony
- praca jednozmianowa w siedzibie CUO
- wymiar czasu pracy wynosi 8-godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym;
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • 5. Wymagane dokumenty:
 • - list motywacyjny oraz CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  - kserokopie świadectw pracy,
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  - kopie dokumentów poświadczających zatrudnienie – z własnoręcznym oświadczeniem kandydata o zgodności kopii z oryginałem
  - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wszystkie dokumenty wytworzone przez kandydatów muszą być podpisane. Oferty niepełne lub zawierające dokumenty niepodpisane zostaną odrzucone. 

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie na adres:

Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa
05-820 Piastów, ul. ks. J. Popiełuszki 12
z  dopiskiem: NABÓR
- Specjalista ds. księgowości w terminie do 10 stycznia 2020 r.


Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".


 Powrót