LIV Sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piastowie, ul. J. Brandta 22 odbędzie się LIV sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Sesja poprzedzona będzie Niepodległościowym Koncertem Muzyczno-Literackim w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 - godz. 17.00.

Projekt porządku obrad:

1.    Otwarcie LIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy LIII i LIV sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2018 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8.    Podjęcie uchwały w zwolnień w podatku od nieruchomości.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy w 2019 roku Miasta Piastowa
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11.    Interpelacje i zapytania radnych.
12.    Sprawy różne i wolne wnioski.
13.    Podsumowanie działalności VII kadencji Rady Miejskiej w Piastowie.
14.    Uroczyste zakończenie pracy VII kadencji Rady Miejskiej w Piastowie.
15.    Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak


Projekty uchwał: http://bip.piastow.pl/liv-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie


 Powrót