IV sesja Rady Miejskiej - zawiadomienie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuje IV sesję Rady Miejskiej w Piastowie.

Sesja odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1


Projekt porządku obrad:

 • 1. Otwarcie IV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • 3. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy III i IV sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Senioralnego dla miasta Piastowa na lata 2018-2023 za rok 2018.
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Piastowa na rok 2019.
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2042.
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2018 rok.
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2019-2042.

 • a) opinie stałych Komisji Rady Miejskiej,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2019-2042,
  c) dyskusja,
  d) opinie Klubów Radnych oraz Radnych,
  e) głosowanie nad projektem uchwały.

 • 10. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Piastowa na 2019 rok.

              • a) opinie stałych Komisji Rady Miejskiej,
 • b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie Uchwały Budżetowej Miasta Piastowa na 2019 rok,
  c) dyskusja,

d) opinie Klubów Radnych oraz Radnych,
e) głosowanie nad projektem uchwały.

11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Przewodniczący Rady Miejskiej

w Piastowie

/-/

Przemysław Worek


Projekty uchwał: bip.piastow.pl/iv-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie


 Powrót