Od 22 marca zmiana sposobu pracy i obsługi interesantów

Informujemy, że w związku z wprowadzonymi obostrzeniami na terenie całego kraju związanymi z COVID-19,  od poniedziałku 22.03.2021 Urząd Miejski w Piastowie będzie nieczynny dla interesantów. Szczegóły w poniższym Zarządzeniu.

ZARZĄDZENIE Nr 39/2021
Burmistrza Miasta Piastowa
z dnia 15 marca 2021 r

w sprawie: zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Piastowie.

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 713 z późn.zm. ) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r poz. 374 z późn.zm.), zarządzam co następuje:


 §1

W związku z rosnącą liczbą osób zakażonych wirusem COVID-19 (tzw. koronawirus), w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Piastowie (zwanego dalej "Urzędem"), od dnia 22 marca 2021 roku do odwołania, ulega zmianie sposób obsługi interesantów w budynkach Urzędu , w zakresie określonym w niniejszym zarządzeniu.
 

§2
1. Wszystkie zobowiązania finansowe wobec Urzędu Miejskiego można regulować terminowo poprzez bankowość elektroniczną, w placówkach bankowych lub w placówkach Poczty Polskiej.

2.Obsługa interesantów zostanie ograniczona i będzie się odbywała jedynie w Kancelarii Urzędu ( budynek przy ul. 11 Listopada 2):
- dokumenty i pisma od mieszkańców będą wrzucane do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu ,
- po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu tematu sprawy w Kancelarii Urzędu i ustaleniu, czy wizyta jest niezbędna.

3.W Urzędzie Stanu Cywilnego (budynek przy ul. 11 Listopada 8) przyjmowani będą tylko interesanci w sprawie sporządzania aktów zgonu. Inne sprawy – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tematyki i terminu z USC.

4. W Wydziale Administracyjnym – Zespole Spraw Obywatelskich (budynek przy ul.11 Listopada 8) przyjmowani będą interesanci tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tematyki i terminu.4. Pozostała część budynków Urzędu nie będzie dostępna dla interesantów.

5. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Piastowie swoje obowiązki wykonują w trybie rotacyjnym, z zachowaniem podziału na dwa zespoły.

6. Szczegóły pracy rotacyjnej , o której mowa w ust. 5 określa Zarządzenie160/2020 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 27 października 2020r.
 

§3
1.Zaleca się mieszkańcom ograniczenie osobistego zgłaszania się do Urzędu.

2.W sprawach pilnych możliwy jest :
a/ kontakt telefoniczny,
b/ korzystanie z ePUAP,
c/ korespondencja mailowa,
d/ korzystanie z formularzy.

 §4
Numery telefonów do Kancelarii Urzędu i poszczególnych Wydziałów, adresy mailowe oraz numery kont bankowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu: www.piastow.pl/kontakt/adresy-i-telefony, tablicy informacyjnej Urzędu oraz drzwiach wejściowych do Urzędu.

§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Piastowa.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązywania od dnia 22 marca 2021 r.

Burmistrz Miasta Piastowa
Grzegorz Szuplewski


Wykaz telefonów i danych kontaktowych Urzędu: TUTAJ
Treść Zarządzenia (pdf): TUTAJ
Komunikat Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów: TUTAJ


 Powrót