Wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego - L. Lisa-Kuli

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Piastowa o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „L. Lisa-Kuli” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonego na podstawie uchwały Nr VIII/39/2019 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „L. Lisa-Kuli”OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „L. Lisa-Kuli” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonego na podstawie uchwały Nr VIII/39/2019 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „L. Lisa-Kuli”. Granicę obszaru objętego ww. planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu publicznego od 12.11.2021 r. do 03.12.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Piastowie, ul. 11-go Listopada 8, klatka A, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu (w związku z wystąpieniem stanu epidemii zachorowań na COVID-19 tj. po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem tel. 22 738-52-60). Projekty planu i prognozy udostępnione będą na stronie internetowej www.piastow.pl. oraz w BIP.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 29 listopada 2021 r. o godz. 16:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość na platformie ZOOM. W przypadku chęci zabrania głosu w dyskusji na platformie ZOOM prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres e-mail: architektura@piastow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2021 r. do godziny 15:00. Link do spotkania oraz krótka instrukcja przesłana zostanie w odrębnym e-mailu.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza Miasta Piastowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 17 grudnia 2021 r.

Uwagi można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Piastowie; pocztą na adres Urząd Miejski ul. 11-go Listopada 2, 05-820 Piastów; ustnie do protokołu w Wydziale Inwestycji, w Zespole ds. Urbanistyki i Architektury przy ul. 11 Listopada 8 klatka A pok.5; za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@piastow.pl. lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Miasta Piastowa na platformie ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 40, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 51 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24 grudnia 2021 r. Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Miasta Piastowa (art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy).

Burmistrz Miasta Piastowa

Grzegorz Szuplewski


Klauzula informacyjna

- Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji, przez Urząd Miejski w Piastowie, zadań wynikających z przepisów nakładających na samorząd gminny ustawowe obowiązki /art. 6 ust 1 pkt b), c), e) RODO/ tj.: korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania.

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Piastowa z siedzibą w Piastowie, ul. 11 Listopada 2, z którym można się skontaktować poprzez adres email: umpiastow@piastow.pl, formularz kontaktowy ePUAP lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@piastow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale koniecznie do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

- Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, wniesienia sprzeciwu.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą to osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do wszelkich dostępnych informacji o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

- Ze szczegółowymi informacji można zapoznać się na stronie: http://www.piastow.pl/urzad/poradnik-interesanta#cnt/ lub http://bip.piastow.pl/lista/rodo


Do pobrania:
- obwieszczenie
- projekt rysunku planu - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Piastowa "L. Lisa-Kuli"
- prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Piastowa "L. Lisa-Kuli"
- rysunek do prognozy oddziaływania na środowisko
- projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Piastowa "L. Lisa-Kuli" Powrót