Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Piastowa za 2021 rok

Radni Miasta Piastowa na LII sesji w dniu 21 czerwca udzielili Burmistrzowi Grzegorzowi Szuplewskiemu wotum zaufania oraz absolutorium za 2021 rok.

Wniosek o udzielenie Burmistrzowi absolutorium skierowała do Rady Miejskiej Komisja Rewizyjna, która dokonała analizy i oceny wykonania budżetu Miasta Piastowa pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie zaopiniowała pozytywnie wniosek Komisji oraz pozytywnie oceniła wykonanie budżetu przez Burmistrza Miasta Piastowa w 2021 roku.W 2021 roku główne wskaźniki przedstawiały się następująco:

- wpływy do budżetu wyniosły 151.772.960,21 zł, natomiast wydatki osiągnęły poziom 146.030.774,54 zł,co daje nadwyżkę budżetu na poziomie 5.742.185,67 zł,

- pozyskane dofinansowanie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich wyniosły 7.170.334,68 zł,

- wydatki na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych wyniosły w łącznie 146 030 774,54 zł, z czego 125 555 544,83 zł przeznaczono na wydatki bieżące, 20 475 229,71 zł to wydatki inwestycyjne.Najwięcej, bo aż 53 560 605,34 zł przeznaczono na zadania z zakresu oświaty, to jest o 12,6% więcej niż w roku 2020. Wzrosły także nakłady na zadania z zakresu pomocy społecznej (wzrost o 11%), gospodarki komunalnej (wzrost o 6%), transportu (wzrost o 11% ) oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wzrost o 44% ),

- zobowiązania finansowe zaciągane przez miasto w postaci kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację inwestycji (m.in. na zapewnienie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków UE) wyniosły 4,7 mln zł.


Na wydatki majątkowe
Miasto wydało w 2021 roku kwotę 20 475 229,71 zł. Największe nakłady na inwestycje dotyczyły: transportu (6.073.892,66 zł), gospodarki mieszkaniowej (3.897.824,04 zł), oświaty (3.190.697,99 zł) oraz kultury (2.810.818,94 zł).

Najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku - zobacz: TUTAJ

W omawianym roku na inwestycje przewidziane do realizacji w kolejnych latach przygotowano także nowe dokumentacje projektowe i zawarto umowy na dofinansowanie - zobacz: TUTAJ

Rok 2021 upłynął pod znakiem zmagań z pandemią koronawirusa. Sytuacja zagrożenia towarzyszyła nam przez wiele miesięcy, z różnym natężeniem rzutując na nasze życie indywidualne i całej społeczności mieszkańców Piastowa. W tej sytuacji, choć trudno jednoznacznie ocenić zakończony rok pod względem realizacji wszystkich założonych planów rozwojowych miasta, trzeba zwrócić uwagę na utrzymanie dynamiki rozwoju Piastowa i zachowanie usług publicznych na wysokim poziomie. Biorąc pod uwagę dużą niestabilność finansów, szczególnie dochodów, ocena wykonania budżetu miasta musi być pozytywna.

Pełna treść „Raportu o mieście Piastowie 2021” - zobacz: TUTAJ


 Powrót