Sprawozdanie z realizacji inwestycji miejskich 2018-2024

Dobiegła końca najdłuższa w historii III RP kadencja samorządowa, trwająca blisko pięć i pół roku. To dużo czasu – zarówno w życiu każdego z nas, jak i w życiu naszego miasta Piastowa. Warto więc spojrzeć na dorobek tej kadencji w kontekście zrealizowanych działań na rzecz wspólnego dobra mieszkańców Piastowa.

Główne kierunki tych działań to: poprawa warunków i jakości świadczonych usług publicznych (przede wszystkim w zakresie oświaty, zdrowia, kultury, sportu, bezpieczeństwa i administracji), rozwój infrastruktury technicznej miasta oraz troska o klimat i środowisko.

Zdecydowana większość zrealizowanych podczas minionej kadencji inwestycji miejskich dotyczy tych właśnie kierunków, tak jak inwestycje będące w trakcie realizacji.

Kluczowe zadania inwestycyjne zrealizowane w latach 2018-2024

Nowy budynek filii SPZOZ „Piastun”. Uzyskana dotacja na budowę obiektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości 1 153 769,00 zł oraz dotacja na wyposażenie obiektu
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3 862 474,94 zł.

Osiedleniskoemisyjnych domów z 37 mieszkaniami komunalnymi. Inwestycja zrealizowana w standardzie wysokiej energooszczędności z wykorzystaniem OZE. Dotacja z programu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2 900 000,00 zł.

Nowa hala sportowa im. Andrzeja Emiljanowicza dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego. Uzyskana dotacja z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 14 123 439,57 zł.

Inwestycje drogowe:

 1. Remont nawierzchni ul. P. Skargi od ul. J. Hallera do Al. Krakowskaj.
 2. Przebudowa ul. J. Fałata i ul. K. Przerwy - Tetmajera wraz z odwodnieniem.
 3. Przebudowa ul. J. Malczewskiego z odwodnieniem od ul. Wł. Jagiełły do ul. T. Axentowicza.
 4. Przebudowa ul. Różanej.
 5. Przebudowa ul. Ożarowskiej wraz z odwodnieniem.
 6. Rozbudowa ul. Ks. Skorupki od Al. J. Piłsudskiego do Al. Wojska Polskiego z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym
 7. Remont nawierzchni ul. Jaśminowej oraz Placu Słonecznego.
 8. Przebudowa ul. M. Konopnickiej od ul. Norwida do ul. J. Kasprowicza.
 9. Przebudowa ul. P. Wysockiegood Al. J. Piłsudskiego do Al. Wojska Polskiego.
 10. Przebudowa ulicy E. Orzeszkowej z infrastrukturą towarzyszącą. Dotacjaz Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) w kwocie 430 193,69 zł.
 11. Rozbudowa ul. C. K. Norwida z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie – kanał sanitarny). Dotacja z RFRD w kwocie 1 791 686,00 zł.
 12. Przebudowa ul. J. Sułkowskiego z odwodnieniem od ul. Żbikowskiej do ul. Bohaterów Wolności. Dotacja z RFRD w kwocie 981 540,00 zł.
 13. Rozbudowa ul. Św. St. Kostki z infrastrukturą towarzysząca. Dotacja z RFRD w kwocie 729 144,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 392 616,00 zł.
 14. Przebudowa ul. S. Okrzei wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dotacja z RFIL w kwocie 700 000,00 zł.
 15. Przebudowa ul. Uniwersyteckiej w Piastowie.
 16. Przebudowa ul. Ks. Skorupki od Al. J. Piłsudskiego do Al. Wojska Polskiego z infrastrukturą towarzysząca.
 17. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Piastowie: na ul. J. Sowińskiego i Al. Wojska Polskiego. Dotacja z RFRD w kwocie 360 000,00 zł.
 18. Poprawa dostępności oraz bezpieczeństwa pieszych w wybranych lokalizacjach na ul. Warszawskiej w Piastowie. Dotacja z Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz z budżetu państwa: 99 876,00 zł.
 19. Budowa ul. Żbikowskiej w Piastowie. Uzyskana dotacja z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 1 900 000,00 zł.
 20. Nowe miejsca parkingowe przy ul. Dworcowej i ul. J. Poniatowskiego, w tym z dwoma stacjami ładowania samochodów elektrycznych, zbudowane w ramach zadania utworzenia centrum przesiadkowego. Na zadanie pozyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3 919 862,06 zł.
 • Wykonanie odwiertu geotermalnego Piastów GT-1. Woda geotermalna „Piastowianka” na głębokości 2035 ma temperaturę 51,5 stopnia Celsjusza i mineralizację 90mg/l.Wydajność źródłato 200 m3/h. Dotacja z NFOŚiGW na inwestycję w wysokości 12 774 591,00 zł.

 • Obiekty dydaktyczne Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. Realizacja inwestycji w formule PPP, kompleks edukacyjny o pow. 6500 m2 jest zbudowany zgodnie z wymogami wysokiej energooszczędności z wykorzystaniem OZE. W nowym budynku LO ma swoją główną siedzibę Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dotacja z Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa w kwocie 3 508 771,01 zł.

Remont i przebudowa dwóch budynków z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Mazurskiej 33.
Dotacja z programu dopłat BGK w wysokości 2 975 405,84 zł.

Rewitalizacja Willi Millera z otoczeniem.W zabytkowym budynku mają swoją siedzibę m.in. filia Miejskiej Biblioteki Publicznej im.Marszałka Józefa Piłsudskiego i Sala Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego. Na zadanie uzyskano dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w kwocie 5 388 042,64 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 943 384,00 zł.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym przebudowa drogi dojazdowej ul. J. Poniatowskiego. Dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 1 622 268,66 zł.

Renowacja 11 miejskich kamienic z mieszkaniami komunalnymi. Uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w kwocie 5 937 878,32 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 700 000,00 zł.

Realizacja programu utworzenia zielono-niebieskiej infrastruktury. W ramach projektu powstały m.in. instalacje do retencji wód opadowych, konstrukcje zielonych dachów i ścian, odnowione pergole przy ul. Lwowskiej, zainstalowane zielone przystanki autobusowe, zrewitalizowany rów w Parku im. M. Stypułkowskiej-Chojeckiej ps. „Kama”. Dotacja z Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa w kwocie 3 944 178,51 zł.

Odnowione boiska Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica i Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno”. Na inwestycje pozyskano dotacje w wysokości 584 289,64 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadania inwestycyjne z uzyskanym dofinansowaniem w trakcie realizacji

Budowa domu z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Dworcowej 4, w miejscu wyburzonej kamienicy uszkodzonej w wyniku pożaru w lutym 2021 roku. Dotacja z programu dopłat BGK w wysokości 3 181 180,17 zł.

Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz budową zadaszenia trybuny stadionu miejskiego i instalacji fotowoltaicznej (ogłoszony przetarg na realizację zadania). Uzyskana dotacja z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 7 200 000,00 zł.

Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy (ogłoszony przetarg na realizację zadania). Uzyskana dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystki w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” w kwocie2 299 999,00 zł.

Przebudowa ulicy M. Ogińskiego i budowa ul. St. Barcewicza. Dotacja
z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 4 173 750,00 zł.

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na zadania z zakresu rozwoju energetyki cieplnej i elektrycznej oraz poprawy klimatu w ramach grantu z programu ELENA Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 1 355 000.00 euro.

W minionej kadencji przygotowane zostały projekty budowlane dróg do realizacji w najbliższym czasie. Dokumentacja dotyczy następujących ulic:

 1. ul. J. Bema (szacowana wartość inwestycji 940 588,23 zł),
 2. ul. E. Słońskiego (1 234 249,54 zł),
 3. ul. K. Przerwy-Tetmajera (1 347 974,98 zł),
 4. ul. J. Brandta (1 389 280,26),
 5. ul. J. Chełmońskiego (1.157 196,00 zł),
 6. ul. P. Skargi i ul. H. Siemiradzkiego (2 808 727,29 zł),
 7. ul. I. J. Paderewskiego (1 449 828,01 zł),
 8. ul. W. Łukasińskiego (548 979,96 zł),
 9. ul. St. Małachowskiego i ul. T. Rejtana (1 020 205,47 zł),
 10. ul. Żbikowska (część wschodnia, 1 016 852,72 zł).

Przygotowany projekt budowy ul. Szarych Szeregów jest w stadium oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę.

Wsparcie zewnętrzne dla finansowania inwestycji

Bez aktywnego zabiegania o zewnętrzne źródła wsparcia dla planowanych inwestycji większości z nich nie udałoby się zrealizować. W mijającej kadencji pozyskaliśmy na realizację działań dla zrównoważonego rozwoju naszego miasta rekordową kwotę ponad 80 milionów zł! Około 75% tej olbrzymiej kwoty pochodzi z funduszy krajowych, reszta z europejskich.

Warto dodać w tym miejscu, że w poprzedniej kadencji (2014-2018) pozyskaliśmy ponad 27 milionów złotych,z czego ponad 90% stanowiły dotacje z funduszy europejskich, reszta z krajowych. Sumując te dane, w perspektywie historycznej obu tych kadencji na działania rozwojowe dla Piastowa pozyskaliśmy ponad 110 milionów zł! To, dla porównania, ok. 73% ogółu wydatków budżetu naszego miasta poniesionych w roku 2023.

Tak wysoka skuteczność w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania inwestycji jest skutkiem zarówno określenia długofalowej wizji zrównoważonego rozwoju Piastowa jak i przyjętej strategii działania w kolejnych latach. Ta wizja została określona w dokumentach strategicznych miasta i konsekwentnie realizowana w latach 2014-2024. Na bardzo wysoką skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych, krajowych i europejskich, składają się jednak przede wszystkim wiedza, kompetencje i zaangażowanie bardzo wielu osób, pracowników oraz współpracowników Urzędu Miejskiego w Piastowie i jednostek organizacyjnych miasta.

 Powrót