Rekrutacja do klas I - szkoły podstawowe, obwodowe


Informacje i dokumenty dot. zasad rekrutacji do piastowskich placówek oświatowych - klasy pierwsze szkół podstawowych.


Zgłoszenia kandydatów do klas I w obwodowych piastowskich szkołach podstawowych

Każde dziecko ma zapewnione miejsce w szkole obwodowej. W celu zapewnienia miejsca w szkole obwodowej Rodzice muszą złożyć w systemie elektronicznej rekrutacji zgłoszenie w terminach od 6 marca 2023 do 17 marca 2023.

Ci z Państwa, którzy chcą zapisać dziecko do innej, pozaobwodowej szkoły, w dniach 20 do 30 marca 2023r. powinni wypełnić wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji. Uwarunkowane jest to tym, czy dana szkoła posiada jeszcze wolne miejsca.

Elektroniczny system rekrutacji: https://rekrutacje-piastow.pzo.edu.pl


Zasady zgłoszenia dziecka do klas I szkoły obwodowej w roku szkolny 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 do klas I przyjmowane są:
- dzieci 7-letnie – rocznik 2016 r. – objęte obowiązkiem szkolnym;
- dzieci 6-letnie rocznik 2017 r. – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Ogólne zasady wynikające z przepisów

Do szkoły podstawowej dzieci przyjmowane są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Zgłoszenie do szkoły obwodowej
Kandydaci mieszkający w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej należy dokonać tylko i wyłącznie elektronicznie w terminach od 6 marca 2023 do 17  marca 2023 wypełniając zgłoszenie w elektronicznym systemie rekrutacji dostępnym pod adresem https://rekrutacje-piastow.pzo.edu.pl .

Po wejściu na stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją dla rodziców”, która jest dostępna na stronie elektronicznego systemu rekrutacji, w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcje”.  Pozwoli to Państwu prawidłowo i sprawnie przejść przez proces wypełniania i składania zgłoszenia w wybranej szkole.

W przypadku, kiedy rodzic ma ograniczony dostęp do komputera zapraszamy do skorzystania ze specjalnie przygotowanego stanowiska komputerowego w Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa ul. Popiełuszki 12, w godz. 8.30 – 15.00 w terminie od 6 do 17 marca 2023 r.  

W celu poprawnie złożonego zgłoszenia rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:
1. Wypełnić zgłoszenie w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym, w tym celu należy:
a) wypełnić w systemie informatycznym zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
b) dołączyć w systemie skan (zdjęcia) oświadczenia o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i dziecka,
c) podpisać zgłoszenie profilem zaufanym.

2. Wypełnić zgłoszenie w elektronicznym systemie i dostarczyć do szkoły obwodowej, w tym celu należy:
a) wypełnić w systemie informatycznym zgłoszenie o przyjęcie dziecka do szkoły obwodowej,
b) wydrukować wypełnione zgłoszenie i po podpisaniu złożyć w szkole obwodowej wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i dziecka.

Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym. W przypadku gdy jeden z rodziców nie może podpisać zgłoszenia należy dołączyć do zgłoszenia oświadczenie wyjaśniające, dlaczego jeden z rodziców go podpisuje i/lub oświadczenie, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o zgłoszeniu dziecka do szkoły obwodowej oraz uzgodnili dane zawarte w zgłoszeniu. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i dziecka, które powinno zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wzory oświadczeń dostępna są na stronie elektronicznego systemu rekrutacji, w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcje”.


 Powrót