A Wersja graficzna
A- A A+

Raport o mieście za rok 2019

Burmistrz Miasta Piastowa wypełniając dyspozycję art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 r. poz. 713). przedłożył Radzie Miejskiej w Piastowie „Raport o mieście Piastowie za 2019 rok”. Dokument ten to podsumowanie gminnych działań, realizacja polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy w minionym roku.

Przedstawienie Raportu oraz debata nad nim odbędzie się na absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej w Piastowie w dniu 30 czerwca 2020 r. W debacie biorą udział radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Piastowa. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piastowie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami.


Zgłoszenie do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, na której będzie przedstawiony Raport. Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Rady Miejskiej w Piastowie, ul. 11 Listopada 2, pok. 19 w godzinach pracy piastowskiego Urzędu Miejskiego. Wzór zgłoszenia można otrzymać w Biurze Rady Miejskiej w Piastowie. Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 29 czerwca 2020 r. nie będą rozpatrywane. Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2019 rok wg kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 r. poz. 713).

Wzór zgłoszenia poniżej.


Do pobrania:

WZÓR ZGŁOSZENIA DO DEBATY
RAPORT O MIEŚCIE PIASTOWIE ZA ROK 2019


foto: DRON PIASTÓW


 Powrót