Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi - zarządzenie

Wypełniając zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam Państwu Zarządzenie Nr 201/2022 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 19 września 2022 r w sprawie przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz - do konsultacji - projekt „Rocznego programu współpracy w 2023 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

Wnioski i uwagi do projektu „Rocznego programu współpracy w 2023 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” możecie Państwo zgłosić drogą elektroniczną na adres : sekretarz@piastow.pl , orgpozarz@piastow.

Artur Szlapa

Sekretarz Miasta Piastowa

Do pobrania: 
- treść zarządzenia
- program współpracy - projekt Powrót