Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Wypełniając zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam Państwu Zarządzenie Nr 139/2021 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 21 września 2021 r w sprawie przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz - do konsultacji - projekt „Rocznego programu współpracy w 2022 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Wnioski i uwagi do projektu „Rocznego programu współpracy w 2022 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” możecie Państwo zgłosić drogą elektroniczną na adres: sekretarz@piastow.pl, orgpozarz@piastow.pl.

Artur Szlapa

Sekretarz Miasta Piastowa

Do pobrania: treść zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi


 Powrót