A Wersja graficzna
A- A A+

Udzielenie dotacji celowej na wymianę pieca

„STOP SMOG” Piastowski program dofinansowania wymiany pieców

Zachęcamy mieszkańców Piastowa do likwidacji pieca węglowego lub pieca gazowego starej generacji na piec gazowy, piec na biomasę lub piec elektryczny.

O dofinansowanie zakupu nowego pieca ze środków budżetu miasta można ubiegać się na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Piastowie nr XLI/296/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.

Dotacja z budżetu gminy może pokryć 50% poniesionych kosztów (nie więcej niż 4 000 zł) zakupu nowego źródła ciepła.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
•    osoby fizyczne,
•    wspólnoty mieszkaniowe,
•    osoby prawne,
•    przedsiębiorcy,
•    jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Przyznanie dofinansowania następuje po spełnieniu następujących kryteriów:
•    ubiegający się posiadają tytuł prawny do nieruchomości,
•    dofinansowanie przysługuje tylko i wyłącznie na zakup nowego pieca gazowego, pieca na biomasę lub pieca elektrycznego.
•    piec węglowy ulegnie trwałej likwidacji.

Wnioski o dotację można składać w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielone dofinansowanie, z tym że w roku 2017 wnioski składa się w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku.

Wzór wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, Wydział Utrzymania Miasta – Zespół ds. Ochrony Środowiska, ul. 11 Listopada 8, kl. B pok. 4 lub na stronie internetowej naszego miasta.

Wszelkich informacji na temat dofinansowania wymiany pieców udziela wyżej wymieniony Zespół ds. Ochrony Środowiska,
tel. 22 770 52 43.

Podmioty ubiegające się o uzyskanie dofinansowania składają pisemny wniosek do Urzędu Miejskiego w Piastowie.

Wspólnie zadbajmy o jakość powietrza w naszym mieście.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wymianę pieca węglowego lub pieca gazowego starej generacji na piec gazowy, piec na biomasę lub piec elektryczny - pobierz

„STOP SMOG” Piastowski program dofinansowania wymiany pieców - czytaj Powrót