A Wersja graficzna
A- A A+

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - nabór

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Piastowie (stanowisko ds. księgowości budżetowej).

1. Wymagania niezbędne:

1/. obywatelstwo polskie,

2/. wykształcenie średnie ekonomiczne,

3/. staż pracy – min. 2 lata w księgowości,

4/. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

5/. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,

6/. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

7/. bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych, ordynacji podatkowej, przepisów dot. księgowości, finansów publicznych i rachunkowości.

2. Wymagania dodatkowe:

1/. wskazane min. roczne doświadczenie w administracji publicznej,

2/. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją,

3/. umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista,

4/. dobra znajomość obsługi komputera, pakietu Microsoft Office (Excel, Word), programów księgowych i bankowych.

3. Zakres wykonywanych zadań:

1/. Prowadzenie rachunkowości Urzędu Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

2/. Dokonywanie kontroli wstępnej operacji gospodarczych i finansowych,zgodności z planem, kompletności i rzetelności dokumentów.

3/. Kompletowanie i sprawdzanie dokumentów księgowych dotyczących wydatków budżetowych pod względem formalno - rachunkowym.

4/. Dokonywanie księgowań w obowiązującym w Urzędzie Gminy systemie komputerowym.

5/. Monitorowanie wykonania budżetu w zakresie wydatków.

6/. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych Urzędu Gminy – Bilans jednostki, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

7/. Sporządzanie sprawozdań budżetowych Urzędu Gminy w zakresie wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8/. Obsługa finansowo - księgowa projektów realizowanych przez Gminę Piastów finansowanych lub współfinansowanych z Funduszy UE zgodnie z ustawodawstwem polskim i wymogami unijnymi, w tym w szczególności:

  • weryfikacja formalno-rachunkowa faktur pod względem prawidłowości rozliczeń finansowych uwzględniających wszystkie źródła finansowania w zakresie zgodności z planem rzeczowo-finansowym projektu,
  • uruchamianie środków finansowych w celu dokonania płatności,
  • przygotowanie dokumentacji finansowo-księgowej do zatwierdzeń do wypłaty,- przygotowanie zestawień dokumentów rozliczeniowych dokumentujących wykorzystanie środków realizowanego projektu,
  • Kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych z uwzględnieniem obowiązującego planu kont,
  • Uzgadnianie danych z ewidencji księgowej z działami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizacje projektów.

9/. Kontrola syntetycznej ewidencji księgowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

4. Wymagane dokumenty:

1/. życiorys /CV/,

2/. list motywacyjny,

3/. kwestionariusz osobowy,

4/. kserokopie świadectw pracy,

5/. dokumenty poświadczające wykształcenie,

6/. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7/. oświadczenia:

- o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym procedurą naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (Stanowisko ds. księgowości budżetowej)” w siedzibie Urzędu pok. nr 2 lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów, ul. 11-go Listopada 2 – w terminie do dnia 7 maja 2018 r godz. 17.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofert odrzuconych nie zwracamy.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Piastowa /www.piastow.pl/ – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinno być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2016 r, poz.922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz. U. z 2016 r, poz.902 z późn.zm.)”.

Po pomyślnym przejściu etapów naboru (część pisemna i ustna) z wyłonionym kandydatem, pracodawca - Burmistrz Miasta Piastowa - zawrze umowę terminową o pracę na okres 6 miesięcy. Jeśli po tym okresie Burmistrz Miasta Piastowa uzna , że pracownik spełnia wymogi na określonym stanowisku może z nim zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.


 Powrót