A Wersja graficzna
A- A A+

Ogłoszenie - płatności podatków

Burmistrz Miasta Piastowa uprzejmie informuje, iż od 01.01.2018 roku

- należności z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego należy wpłacać na rachunek bankowy Miasta Piastowa nr 11 1240 5497 1111 0010 7489 6700; jednocześnie informuje, iż o indywidualnych rachunkach bankowych, podatnicy zostaną zawiadomieni w decyzjach wymiarowych na rok 2018; 

- należności z tytułu podatku od środków transportowych, dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntu, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty za koncesję, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i innych opłat należy wpłacać na rachunek bankowy Miasta Piastowa nr 32 1240 5497 1111 0010 7489 3897

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na  indywidualne numery rachunków bankowych, o których podatnicy zostali poinformowani w grudniu 2017 roku.
 Powrót