A Wersja graficzna
A- A A+

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pozyskiwania funduszy zewnętrznych

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W PIASTOWIE
(STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH)

1. Wymagania niezbędne:

1/. obywatelstwo polskie,
2/. wykształcenie wyższe,
3/. doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy zewnętrznych,
4/. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5/. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
6/. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7/. bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych, instrukcji kancelaryjnej oraz przepisów z zakresu ustaw o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:

1/. wskazane doświadczenie w pracy w administracji,
2/. samodzielność, asertywność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
3/. znajomość obsługi komputera,
4/. znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych itp. oraz procedur dotyczących pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
5/. znajomość języków obcych.

3. Zakres wykonywanych zadań:

1/. pozyskiwanie informacji o organizowanych konkursach dot. funduszy zewnętrznych,
2/. pozyskiwanie informacji o naborach wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych zadań realizowanych przez Miasto Piastów,
3/. przygotowywanie i prowadzenie  wszelkiej dokumentacji dot.  realizacji i rozliczania pozyskanych funduszy zewnętrznych,
4/. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi instytucji zarządzających funduszami zewnętrznymi.

4. Wymagane dokumenty

1/. życiorys /CV/,
2/. list motywacyjny,
3/. kwestionariusz osobowy,
4/. kserokopie świadectw pracy,
5/. dokumenty poświadczające wykształcenie,
6/. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7/. oświadczenia:
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym procedurą naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowiska urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych” w siedzibie Urzędu pok. nr 2 w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów, ul. 11-go Listopada 2 – w terminie do dnia 2 lutego 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofert odrzuconych nie zwracamy.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Piastowa /www.piastow.pl/ – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinno być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2016 r, poz.922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz. U. z 2016 r, poz.902 z późn.zm.)”.
 
Po pomyślnym przejściu etapów naboru (część pisemna i ustna) z wyłonionym kandydatem, pracodawca - Burmistrz Miasta Piastowa - zawrze umowę terminową o pracę na okres 6 miesięcy. Jeśli po tym okresie Burmistrz Miasta Piastowa uzna , że pracownik spełnia wymogi  na określonym stanowisku może z nim zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony.  

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 Powrót