A Wersja graficzna
A- A A+

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „J. Tuwima”

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017. poz. 1073 j.t.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piastowie uchwały Nr XL/289/2017 z dnia 27 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „J. Tuwima”, dla obszaru ograniczonego:

-    od północnego zachodu – terenami kolejowymi PKP,
-    od południa – granicą administracyjną miasta Piastowa,
-    od wschodu – zachodnią granicą ul. Z. Gęsickiego, ul. Dworcową na odcinku do ul. C. Godebskiego i Al. Tysiąclecia.
Treść uchwały oraz załącznik graficzny do uchwały, dostępne są na stronie internetowej miasta Piastowa w zakładce BIP.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta Piastowa – 05-820 Piastów ul. 11 Listopada 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03. 2018r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy (nr ewidencyjny działki).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017. poz. 1405 j.t.), zwanej dalej ustawą, zawiadamiam o przystąpieniu do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Inwestycji, Zespole ds. Urbanistyki i Architektury (ul. 11-go Listopada 8 pok. nr 6) w godzinach pracy Urzędu.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 02.03. 2018r. mogą wnosić wnioski. 

Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Piastowa, pocztą na adres 05- 820 Piastów ul. 11-go Listopada 2, ustnie do protokołu w Wydziale Inwestycji, Zespole ds. Urbanistyki i Architektury (ul. 11-go Listopada 8, pok. nr 6) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail sekretariat@piastow.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Burmistrz Miasta Piastowa
Grzegorz Szuplewski


 Powrót