A Wersja graficzna
A- A A+

Ogłoszenie - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „J. Poniatowskiego”

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2006 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuje się o przyjęciu dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „J. Poniatowskiego”,

na podstawie uchwały Nr XXXVIII/267/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 poz. 7726), oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, a także podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy.

Burmistrz Miasta Piastowa

Grzegorz Szuplewski


 Powrót