A Wersja graficzna
A- A A+

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 19 maja 2017r.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piastowie uchwały Nr XXXII/232/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Harcerska - Łaźnia”, dla obszaru w granicach działki nr ew. 51/2 z obr. 5.

Treść uchwały oraz załącznik graficzny do uchwały, dostępne są na stronie internetowej miasta Piastowa  w zakładce BIP. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta Piastowa – 05-820 Piastów ul. 11 Listopada 2, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.06. 2017r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy (nr ewidencyjny działki).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016. poz. 353 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zawiadamiam o przystąpieniu do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Inwestycji, Zespole ds. Urbanistyki i Architektury (ul. 11-go Listopada 8 pok. nr 6) w godzinach pracy Urzędu.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 9.06. 2017r. mogą wnosić wnioski.
Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Piastowa, pocztą na adres 05- 820 Piastów ul. 11-go Listopada 2, ustnie do protokołu w Wydziale Inwestycji, Zespole ds. Urbanistyki i Architektury (ul. 11-go Listopada 8, pok. nr 6) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail sekretariat@piastow.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Burmistrz Miasta Piastowa
Grzegorz Szuplewski


 Powrót