A Wersja graficzna
A- A A+

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 6 października 2017r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej w Piastowie Nr XXXII/232/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Harcerska- Łaźnia” dla obszaru w granicach działki nr ew. 51/2 z obrębu geodezyjnego 5 , wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16.10.2017r. do 14.11.2017r. w Urzędzie Miejskim w Piastowie, ul. 11-go Listopada 8, pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu. Projekty planu i prognozy udostępnione będą na stronie internetowej www.piastow.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 13.11.2017r. w Miejskim Klubie Sportowym „Piast”, Al. Tysiąclecia 1 w Piastowie, o godz. 15:00.   
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Piastowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2017 roku. Uwagi można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Piastowie; pocztą na adres Urząd Miejski ul. 11-go Listopada 2, 05-820 Piastów; za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@piastow.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Zgodnie z art. art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3, w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 z późn. zm.) wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić do Burmistrza Miasta Piastowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.12.2017 roku. Uwagi i wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Piastowie; pocztą na adres Urząd Miejski ul. 11-go Listopada 2, 05-820 Piastów; za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@piastow.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Burmistrz Miasta Piastowa
Grzegorz Szuplewski


 Powrót