A Wersja graficzna
A- A A+

Nabór - Naczelnik Wydziału Finansowego

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Piastowie (Naczelnik Wydziału).

1. Wymagania niezbędne:

1/. obywatelstwo polskie,

2/. wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,

3/. staż pracy – min. 5 lat w księgowości (w tym min. 1 rok w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy opracownikach samorządowych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych),

4/. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

5/. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,

6/. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

7/. bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych, ordynacji podatkowej, przepisów dot. księgowości, finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.

2. Wymagania dodatkowe:

1/. wskazane min. roczne doświadczenie w administracji publicznej (preferowane doświadczenie w jednostkach samorządu terytorialnego),

2/. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją,

3/. umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista,

4/. dobra znajomość obsługi komputera, pakietu Microsoft Office (Excel, Word), programów księgowych i bankowych.

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • Sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych.
 • Sporządzanie zbiorczych sprawozdań związanych ze stanem należności i zobowiązań jednostek posiadających osobowość prawną.
 • Kontrola sprawozdań składanych przez jednostki organizacyjne gminy pod względem formalno - rachunkowymi
 • Sporządzanie wniosków do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w zakresie naruszeń dyscypliny finansów publicznych stwierdzonych na podstawie jednostkowych sprawozdań budżetowych wpływających do wydziału.
 • Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w Warszawie w zakresie prawidłowości sprawozdawczości budżetowej, w tym przekazywanie w formie elektronicznej sprawozdań budżetowych i finansowych.
 • Udział w sporządzaniu projektu Uchwały Budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • Opracowywanie na podstawie wniosków dysponentów projektów uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian w budżecie miasta oraz w WPF w trakcie roku budżetowego.
 • Sporządzanie i przekazywanie poszczególnym dysponentom informacji o dokonanych zmianach w planach finansowych na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza.
 • Opracowywanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o stanie mienia i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć i innych sprawozdań.
 • Sprawdzanie prawidłowości rozliczenia dotacji celowych i podmiotowych.
 • Pełnienie nadzoru, koordynacji i kontroli nad realizacją zadań zespołu ds. podatków i opłat lokalnych będącego w strukturach wydziału.
 • Opracowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
 • Redagowanie, wprowadzanie i aktualizacja w Biuletynie Informacji Publicznej danych dotyczących zadań realizowanych przez Wydział.


4. Wymagane dokumenty:

1/. życiorys /CV/,

2/. list motywacyjny,

3/. kwestionariusz osobowy,

4/. kserokopie świadectw pracy,

5/. dokumenty poświadczające wykształcenie,

6/. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7/. oświadczenia:

- o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym procedurą naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowiska urzędnicze ( Naczelnik Wydziału )” w siedzibie Urzędu pok. nr 2 lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów, ul. 11-go Listopada 2 – w terminie do dnia 8 czerwca 2018 r godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofert odrzuconych nie zwracamy.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Piastowa /www.piastow.pl/ – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinno być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2016 r, poz.922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz. U. z 2016 r, poz.902 z późn.zm.)”.

Po pomyślnym przejściu etapów naboru (część pisemna i ustna) z wyłonionym kandydatem, pracodawca - Burmistrz Miasta Piastowa - zawrze umowę terminową o pracę na okres 6 miesięcy. Jeśli po tym okresie Burmistrz Miasta Piastowa uzna , że pracownik spełnia wymogi na określonym stanowisku może z nim zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.


 Powrót