A Wersja graficzna
A- A A+

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy Budżetu - Skarbnik Miasta

BURMISTRZ  MIASTA PIASTOWA
OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU – SKARBNIK MIASTA

1. Wymagania niezbędne:

1/.    obywatelstwo polskie,
2/.    wykształcenie wyższe (magisterskie) ekonomiczne lub ekonomiczne podyplomowe,
3/.   staż pracy – min. 4 lata  (w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o     pracownikach  samorządowych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),
4/.    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5/.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
6/.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7/.    biegła znajomość przepisów prawa w zakresie gospodarki finansowej, w szczególności ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o podatkach i opłatach lokalnych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o podatku od towarów i usług, prawo zamówień publicznych oraz przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej i zasad inwentaryzacji.
 
2. Wymagania dodatkowe:

1/.  wskazane doświadczenie w pracy w administracji ( na podobnym stanowisku),
2/. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem, umiejętność pracy pod presją,
3/.  umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista,
4/.  umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym interesantem, odporność na stres,
5/. dobra znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania do obsługi księgowości budżetowej,
6/.  dyspozycyjność (udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji). 

3. Zakres wykonywanych zadań:

1/.    Kreowanie i realizacja polityki finansowej miasta.
2/.    Prowadzenie rachunkowości jednostki.
3/.    Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
4/.    Dokonywanie wstępnej kontroli:
   a)  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
   b)  kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji     gospodarczych i finansowych.
5/.    Prowadzenie spraw budżetu Miasta (planowanie i realizacja budżetu).
6/.    Dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Burmistrza Miasta o  jego realizacji.
7/.    Wykonywanie czynności związanych z obsługą zobowiązań i należności  pieniężnych Miasta.
8/.    Nadzór nad gospodarką finansową Miasta.
9/.    Organizacja i nadzór systemu obiegu dokumentów finansowo –  księgowych.
10/.  Odpowiedzialność za należyte sporządzanie, przechowywanie dokumentów księgowych i inwentaryzację składników majątkowych.
11/.  Opracowywanie zbiorczego projektu budżetu Miasta.
12/.  Sporządzanie szczegółowego układu wykonawczego budżetu.
13/.  Dokonywanie ocen i analiz oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie.
14/.  Opiniowanie projektów planów finansowych jednostek budżetowych, nadzór nad realizacją tych planów.
15/.  Opracowywanie okresowych zbiorczych sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta.
16/.  Zapewnienie prawidłowego wykonania budżetu, czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej.
17/.  Składanie kontrasygnaty w przypadku czynności prawnej, powodującej powstanie zobowiązań pieniężnych – w przypadku odmowy kontrasygnaty informowanie o tym Rady i właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej.
18/.  Kontrola pod względem finansowym jednostek organizacyjnych Miasta.


4. Wymagane dokumenty

1/. życiorys /CV/,
2/. list motywacyjny,
3/. kwestionariusz osobowy,
4/. kserokopie świadectw pracy,
5/. dokumenty poświadczające wykształcenie,
6/. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7/. oświadczenia:
 -   o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 -   o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 -    o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym   procedurą naboru.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowiska urzędnicze  Główny Księgowy Budżetu – Skarbnik Miasta”  w siedzibie Urzędu (Kancelaria)  w godzinach pracy Urzędu  lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów,  ul. 11-go Listopada 2 – w terminie do dnia 31 maja 2017 r godz. 15.00.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofert odrzuconych nie zwracamy.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Piastowa /www.piastow.pl/ – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinno być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2016 r, poz.922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz. U. z 2016 r, poz.902)”.
 
Kandydat wyłoniony w drodze naboru składającego się z dwóch części (pisemna i ustna), przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć: zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku, którego nabór dotyczy, do wglądu oryginały świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów złożonych na konkurs.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 Powrót